Nasze atuty

onas naszeatuty faq
kontakt

 

Publikacja książek w Liberi Libri to:


NIEOGRANICZONA DOSTĘPNOŚĆ DO CZYTELNIKÓW
ponieważ
każdy czytelnik na świecie ma bezpłatny dostęp do pełnej wersji książki wydanej w Liberi Libri.


Książki naukowe mają swoją specyfikę, która nie jest uwzględniona w tradycyjnym obiegu wydawniczym. Głównym kanałem dystrybucji treści naukowych we współczesnej nauce są artykuły w czasopismach, dostępne, dzięki bazom on-line, natychmiast po publikacji.

Wydawnictwo Liberi Libri odpowiada na specyficzne potrzeby Autorów publikujących książki naukowe. Główną potrzebą jest jak największa dostępność w kanałach dystrybucji właściwych dla obiegu tekstów naukowych. Tym kanałem są bazy on-line, w których są dostępne teksty naukowe. Książki wydane w Liberi Libri pojawią się w bazach Google Books, dzięki czemu każdy czytelnik na całym świecie będzie miał bezpośredni i bezpłatny dostęp do książki. Książki naukowe są dużo bardziej obszerne niż artykuły. Często powstają wiele lat i zawierają dużo pełniejsze opracowanie danego tematu. Paradoksalnie jednak ich dostępność jest nieporównywanie mniejsza, ponieważ ich dystrybucja odbywa się w tradycyjnym obiegu wydawniczo-księgarskim. Obieg ten jest wprawdzie właściwy dla książek o charakterze podręcznikowym, ale dla książek ściśle naukowych jest on zupełnie nieodpowiedni. Książki naukowe zwykle zawierają opracowanie tematu, którym interesuje się niewiele osób, rozsianych po całym świecie. Wprowadzenie książki do tradycyjnych księgarni nie daje szans na dotarcie do czytelnika naprawdę zainteresowanego daną pozycją.

Oczywistą konsekwencją jest wzrost cytowania pracy. Wskaźnik cytowań jest ważnym wskaźnikiem, coraz częściej uwzględnianym w ocenie zarówno pracownika naukowego przez uczelnie, jak i uczelni przez inne instytucje.
           


WYSOKA JAKOŚĆ NAUKOWA
ponieważ
publikujemy książki wraz z dwiema imiennymi recenzjami samodzielnych pracowników naukowych.


Pełna otwartość w nauce jest najlepszym gwarantem rzetelności. Nasz zespół redakcyjny dba o zachowanie standardów APA, profesjonalną korektę językową, oraz atrakcyjną formę graficzną. Niezwykle istotna jest dla nas również jakość merytoryczna książek, dlatego książki są recenzowane przez co najmniej dwóch Recenzentów. Dodatkowo – będąc zwolennikami pełnej otwartości i transparentności w nauce - proponujemy publikację recenzji, podpisanych imieniem i nazwiskiem Recenzenta.
                    


ATRAKCYJNA CENA
ponieważ
rezygnujemy z tradycyjnego obiegu księgarskiego, który jest bardzo kosztowny i niepotrzebny dla obiegu książek naukowych.


W tradycyjnym obiegu wydawniczym niezwykle kosztowna jest dystrybucja książek do księgarni. To źródło kosztów zostało w Liberi Libri zupełnie wyeliminowane, ponieważ książka naukowa wymaga innych kanałów dystrybucji.

Wydawnictwo Liberi Libri proponuje wydanie książki w 25 egzemplarzach: 17 egzemplarzy rozsyłane jest do bibliotek naukowych, zgodnie z Ustawą o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych z dnia 7 listopada 1996 r., a pozostałe egzemplarze przekazujemy Autorowi. Dodatkowo możliwy jest dodruk dowolnej liczby egzemplarzy na życzenie.

Zrezygnowaliśmy z tradycyjnego obiegu księgarskiego, ponieważ głównym kanałem dystrybucji książek wydanych przez Liberi Libri jest Internet z dostępną bezpłatnie dla czytelnika elektroniczną formą książki.

Wydawnictwo Liberi Libri nie jest firmą nastawioną na zysk. Powołane zostało przez organizację społeczną - Stowarzyszenie Filomatów, które za jedno ze swych celów statutowych postawiło wspieranie rozwoju nauki. Koszty zatem są ograniczone do minimum (koszty korekty językowej, składu, łamania, utrzymania i rozwoju elektronicznej biblioteki, druk 25 egzemplarzy książki). Dzięki temu całościowe koszty publikacji są o wiele mniejsze niż w tradycyjnych wydawnictwach.
     


        
DODATKOWE ATUTY


Uregulowanie praw autorskich na zasadach Creative Commons zastępuje tradycyjną formułę „wszystkie prawa zastrzeżone” nową zasadą - „pewne prawa zastrzeżone”. Nowy model jest bardziej odpowiedni dla obiegu naukowego. Jest promowany przez wiele środowisk naukowych, twórczych i artystycznych. W wielu europejskich projektach i grantach naukowych wymagana jest publikacja w otwartym dostępie, regulowanym często przez licencję Creative Commons. Na tej licencji publikowane są też opracowania zamieszczane na stronach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Autor, korzystając z licencji, zawsze zachowuje prawa autorskie, jednocześnie umożliwia innym kopiowanie i rozpowszechnianie. Dodatkowo Autor może określić sposób dalszego wykorzystania jego pracy.

Dostępność on-line książki zasadniczo ogranicza możliwość plagiatowania. Bardzo trudno wychwycić plagiat z książki wydanej w niewielkiej liczbie egzemplarzy papierowych i mało dostępnej. Programy antyplagiatowe bardzo łatwo zidentyfikują plagiat z książki wydanej przez Liberi Libri, ponieważ jej zawartość jest dostępna w Internecie, więc program antyplagiatowy uwzględni ją w swoich analizach.