Sposób na filozofię

Sposób na filozofię. Kluczowe zagadnienia z dydaktyki przedmiotowej

Autorzy: Jacek Grzybowski, Agnieszka Jaworska, Anna Kazimierczak-Kucharska, Agnieszka Norwa, Andrzej Waleszczyński, Sabina Lucyna Zalewska
Recenzenci: Ireneusz Ziemiński, Maria M. Boużyk
Sposób cytowania:

Grzybowski, J., Jaworska, A., Kazimierczak-Kucharska, A., Norwa, A., Waleszczyński, A., Zalewska, S. L. (2016). Sposób na filozofię. Kluczowe zagadnienia z dydaktyki przedmiotowej. Warszawa: Liberi Libri.

Kategorie: Filozofia, Książki

ks. Jacek Grzybowski
Urodzony w 1973 roku, doktor habilitowany filozofii, prof. UKSW. Pracuje na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie. Autor książek i artykułów naukowych z dziedziny filozofii polityki, filozofii kultury i historii filozofii. Najważniejsze publikacje: Miecz i pastorał. Filozoficzny uniwersalizm sporu o charakter władzy (2006); Theatrum Mundi. Kosmologia i teologia Dantego Alighieri (2009); Philosophical and Religious Sources of Modern Culture (redakcja, Frankfurt am Main, 2012); Byt, tożsamość, naród. Próba wyjaśnienia formuły „tożsamość narodowa” w perspektywie metafizyki (2012); Myśl filozoficznie – myśl politycznie! Analiza i ocena historyczno-kulturowych racji filozofii polityki (redakcja, 2013); Uciec z krainy zapomnienia (2016). W artykułach i książkach podejmuje problematykę filozoficznych inspiracji i źródeł współczesnych zagadnień kulturowych i cywilizacyjnych.

Agnieszka Jaworska
Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, terapeuta pedagogiczny w Szkole Podstawowej nr 289 w Warszawie. Przez wiele lat adiunkt w Instytucie Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Autorka książek i artykułów z dziedziny pedeutologii, dydaktyki i andragogiki. Opublikowała m.in. Katolickie uniwersytety ludowe w świetle nauczania społecznego Kościoła, Warszawa: Wydawnictwo SWPR, 2004. Współredagowała książkę Myśl pedeutologiczna i edukacja ustawiczna nauczycieli, Warszawa: Wydawnictwo SWPR, 2006. Obecnie w swoich pracach podejmuje problematykę trudności w uczeniu się.

Kontakt: [email protected]

Anna Kazimierczak-Kucharska
Doktor nauk teologicznych, absolwentka studiów magisterskich oraz doktoranckich z filozofii, absolwentka podyplomowych studiów z zarządzania oświatą, współpracownik Katedry Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się głównie wokół starożytnej filozofii pogańskiej i jej wpływu na chrześcijaństwo pierwszych wieków. Interesuje się również średniowiecznym realizmem filozoficznym, zwłaszcza metafizyką i antropologią filozoficzną. Autorka kilkudziesięciu artykułów naukowych poświęconych m.in. starożytnej oraz średniowiecznej filozofii, w których poruszane są także zagadnienia z zakresu wychowania (Aspekty procesu dążenia do doskonałego życia w filozofii greckiej i w chrześcijaństwie pierwszych wieków, „Studia Theologica Varsaviensia” 2(2009), s. 183–200; Troska o duszę bodźcem dla dialektycznej metody wychowawczej Sokratesa, „Disputationes” 2(2010), s. 9–20; Kształtowanie współczesnego człowieka przez pryzmat ćwiczeń duchowych filozofii starożytnej, w: Multum, non multa. Młodzi badacze w poszukiwaniu prawdy, red. U. Czyżewska, T. Siewierski, R. K. Tabaszewski, J. Żołnierz, Lublin: KUL, 2012, s. 47–57). Członek Redakcji „Rocznika Tomistycznego”. Aktualnie prowadzi własną działalność gospodarczą pod nazwą Apeiron, świadcząc profesjonalne usługi edukacyjne.

Kontakt: [email protected]

Agnieszka Norwa
Uczestniczka studiów doktoranckich w zakresie językoznawstwa w Instytucie Języka Polskiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jest absolwentką Wydziału Nauk Humanistycznych, Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych, Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z kultury języka na UKSW. Jej zainteresowania badawcze obejmują semantykę współczesnego języka polskiego, filozofię języka oraz pragmatykę językową. Autorka publikacji z zakresu grzeczności językowej i semantyki językoznawczej. Członek Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego i Towarzystwa Kultury Języka.

Kontakt: [email protected]

Andrzej Waleszczyński
Doktor, adiunkt w Katedrze Etyki Ogólnej w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Kierownik Centrum Badań nad Filozofią i Polityką Środkowoeuropejskiego Instytutu Zmiany Społecznej, stypendysta Austrian Agency for International Cooperation in Education and Research (OeAD-GmbH) na Uniwersytecie Wiedeńskim. Wieloletni nauczyciel etyki i filozofii. Autor książki: Feministyczna etyka troski. Założenia i aspiracje. W swoich badaniach koncentruje się na zagadnieniach z zakresu etyki, ewolucji moralności, filozofii eksperymentalnej, filozofii prawa oraz dydaktyki etyki i filozofii.

Kontakt: [email protected]

Sabina Lucyna Zalewska
Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, wykłada na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej. W swoich pracach akademickich i zajęciach dydaktycznych podejmuje problematykę z zakresu metodyki nauczania, pedeutologii oraz pedagogiki małżeństwa i rodziny. Najważniejsze publikacje: Uwarunkowania osobowości nauczyciela. Wymiar pedeutologiczny, w: Myśl pedeutologiczna i edukacja ustawiczna nauczycieli, red. A. Jaworska, S. Zalewska, Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin, 2006, s. 113–118; Nauczanie metaforyczne jako sposób odnalezienia się w sytuacji szkolnej, w: Uczeń i nauczyciel w wyścigu do wiedzy – wybrane aspekty nauczania i uczenia się,  red. K. Franczak, S. Chrobak, Warszawa: Salezjański Instytut Wychowania Chrześcijańskiego, 2006, s. 95–119; Nauczyciel akademicki dziś. Nadzieje i oczekiwania, „Warszawskie Studia Pastoralne” 16(2012), s. 298–313;  Bała M., Jeziorska J., Zalewska S., Pokochać mądrość. Zarys dydaktyki filozofii i etyki, Warszawa: Wydawnictwo UKSW, 2009.

Kontakt: [email protected], www.sabinazalewska.pl