Test of creative imagery abilities

Test of creative imagery abilities

Autorzy: Dorota Maria Jankowska, Maciej Karwowski
Recenzenci: Boris Forthmann, Richard W. Hass
Sposób cytowania:

Jankowska, D. M., Karwowski, M. (2020). Test of creative imagery abilities. Warszawa: Liberi Libri. https://doi.org/10.47943/lib.9788363487485


Dorota Maria Jankowska – jest adiunktem Zakładzie Psychopedagogiki Kreatywności na Wydziale Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Interesuje się rozwojem i diagnostyką zdolności (szczególnie intelektualnych i twórczych) oraz zagadnieniami związanymi z wpływem środowiska rodzinnego i szkolnego na rozwój zdolności dzieci. Na pograniczu nauki i praktyki edukacyjnej publikuje i ewaluuje autorskie programy, których celem jest rozwijanie zdolności i twórczego potencjału dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

Maciej Karwowski – profesor w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Badacz twórczości w jej edukacyjnych i psychologicznych kontekstach. Współredaktor wydawanego w trybie open access czasopisma Creativity: Theories – Research – Applications i zastępca redaktora naczelnego Journal of Creative Behavior – najdłużej wydawanego pisma poświęconego naukowym badaniom nad twórczością. Autor ponad 200 prac poświęconym psychologii edukacji, psychologii twórczości i zagadnieniom pomiaru potencjału twórczego.