Odsłanianie intencjonalności

Odsłanianie intencjonalności

Autorzy: Jan Krokos
Recenzenci: Stanisław Janeczek, Edmund Morawiec
Sposób cytowania:

Krokos, J. (2013). Odsłanianie intencjonalności. Warszawa: Liberi Libri.

Kategorie: Filozofia, Książki

Zainteresowania naukowe Jana Krokosa obejmują zasadniczo trzy obszary problemowe: 1) teorię poznania i fenomenologię, 2) antropologię z etyką oraz 3) metodologię teologii wraz z zagadnieniami racjonalności chrześcijaństwa i wiary. W swych badaniach nawiązuje do trzech tradycji filozoficznych: fenomenologicznej, tomistycznej i (niekiedy) analitycznej. Szczególne miejsce w jego pracy badawczej, oprócz książki Odsłanianie intencjonalności, zajmują dwie monografie: Fenomenologia Edmunda Husserla, Aleksandra Pfändera i Maxa Schelera oraz Sumienie jako poznanie. Fenomenologiczne dopełnienie Tomaszowej nauki o sumieniu. Przedmiotem pierwszej jest koncepcja fenomenologii jako określonej nauki filozoficznej, tak jak ona uwidacznia się w deklaracjach metodologicznych wymienionych fenomenologów i niektórych ich uczniów. Przeprowadzone analizy skłoniły Autora do postawienia tezy, że w szkole Husserla funkcjonuje zasadniczo jedna koncepcja fenomenologii jako określonej dyscypliny wiedzy. Tematem drugiej monografii jest analiza sumienia jako swoistego poznania, jako określonego źródła wiedzy. Głównemu problemowi pracy towarzyszy kwestia możliwego dopełnienia tomizmu przez fenomenologię. Tomasz z Akwinu traktuje bowiem sumienie jako poznanie, a jego koncepcja sumienia jest doniosła i odegrała znaczącą rolę w dziejach filozofii. Mimo to z punktu widzenia teorii poznania domaga się dopełnienia poprzez fenomenologiczne analizy świadomości, co Autor starał się uczynić w tej monografii.